Trang nhất » Sản phẩm » Thiết bị y tế


Xem ảnh lớn

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model: BM3

Đăng ngày 18-05-2013 12:47:04 AM - 2940 Lượt xem Giá : Liên hệ
Khuyến mại :
Bảo hành : 12 Tháng

- Monitor theo dõi các thông số: ECG, SpO2, NIBP, Respiration pulse, 1Temps - Màn hình màu 7 Icnh color TFT độ phân giải cao - Arrhythmia analysis: VTAC, AFIB, ASYSTOLIC - Dễ sử dụng - Lưu trữ số liệu bệnh nhân - Nhẹ, dễ di chuyển - Báo động - Kết nối với Monitor trung tâm. Hãng sản xuất Bionet - Korea

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hãy liên hệ và gửi yêu cầu cho chúng tôi để lụa chọn sản phẩm cho mình.

 

 
Tiêu chuẩn Thông số
Màn hình hiển thị Màn hình màu TFT: 7”
Kích thước/ trọng lượng 238×250×163mm, / Trọng lượng 3.1kg
Chỉ thị -Cã 3 lo¹i sãng (nhÞp tim, ¤xy trong m¸u, h« hÊp)
-Lo¹i c¶nh b¸o (­u tiªn 3 møc)
-Tèc ®é nhÞp tim, ¤xy trong m¸u
-T×nh tr¹ng cña pin
-§Ìn LED c«ng suÊt ë ngoµi
Giao diện -Nèi ®iÖn ¸p 1 chiÒu: nguån 18VDC, 2.5A ®ång bé ®Çu ra
- Møc tÝn hiÖu: 0 ®Õn 5V nhÞp ®Ëp
- NhÞp ®Ëp cã ®é réng: 100±10ms
-§Çu ra truyÒn c¸c d÷ liÖu sè th«ng qua m¹ng LAN
-Nguån DC ra: 3.3 VDC, 1A Max
Bé pin
 
-Lo¹i pin: Ni-ion
-Pin ë t×nh tr¹ng tèt
-Thêi gian hoÆt ®éng: 2 giê liÖn tôc; (khi pin ®­îc n¹p ®Çy)
M¸y In  nhiÖt
 (Lựa chọn)
Tèc ®é: 25, 50 mm/gi©y
BÒ réng giÊy: 58 mm
   Th«ng sè vµ xu h­íng s¾p xÕp danh s¸ch
S¾p xÕp thµnh danh s¸ch -Bé nhí l­u tr÷: trong 120 giê
-D÷ liÖu l­u kho¶ng thêi gian: 1, 5, 15, 30 phót vµ 1 giê
-§­îc xÕp thµnh tËp: tÊt c¶ thay ®æi l­u tr÷ ë b¶ng
B¶ng th«ng sè §­îc hiÓn thÞ kho¶ng thêi gian: 30,60, 90 phót, 3, 6, 12 giê
          Chỉ tiêu môi trường
Ho¹t ®éng ë m«i tr­êng 00C ®Õn 500C (320F ®Õn 1220F)
NhiÖt ®é kho chøa -200C ®Õn 600C (- 40F  ®Õn  1400F)
      Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo
  -1 bé c¸p  bÖnh nh©n cã 3 ®Çu ®o; -10 ®iÖn cùc d¸n; -1 èng nèi ®o huyÕt ¸p  3mÐt; -1 BÝt ®o huyÕt ¸p dïng cho ng­êi lín dµi 25-35cm; -1 d©y c¸p nèi dµi 2 mÐt ®o SPO2; -1 ®Çu c¶m biÕn ®o SPO2; -1 nguån 220V/18VDC, 2,5A
  Phị kiện lụa chọn
  §Çu ®o nhiÖt bªn ngoµi/da; Bé c¸p bÖnh nh©n cã 5 ®Çu ®o.
Nhịp tim ECG  
-§Çu ®o: 3, (Lùa chän 5 ®Çu ®o)
-D¶i  ®Ëp cña tim 30 ®Õn 300 bpm
-§é chÝnh x¸c
- Møc ST
- HiÓn thÞ PVC
± 3 bpm

-D¶i tÇn sè 0.5 Hz ®Õn 40Hz
-Tèc ®é quÐt 25mm/gi©y
-§é nh¹y ECG 0.5, 1, 2, 4 mV/cm
-C¸ch thøc dß nhÞp tim Dùa trªn d¹ng sãng ®· ®­îc lùa chän vµ chØ thÞ trªn mµn h×nh
- Trë kh¸ng ®Çu vµo >5MΩ
- CMRR: >90dB at 50 hoÆc 60Hz
- Ph¹m vi ®Çu vµo ±5 mVAC,± 300 mVDC
-Thay ®æi nhÞp tim <4s
-Ph©n tÝch lo¹n nhÞp VTAC/VFIB/ASYSTOLIC
-B¾t ®Çu ®o dß t×m
  L­îng «xy trong m¸u  SPO2
D¶i ®o 0% ®Õn 100%
D¶i xung m¹ch ®Ëp 0 ~ 254 bpm
§é chÝnh x¸c 70% ®Õn 100% ± 2 ; 0% ®Õn 69% kh«ng quan träng
§é chÝnh x¸c ± 2 bpm
         HuyÕt ¸p  
Ph­¬ng ph¸p §o b»ng xung
C¸ch thøc ®o §o th­êng: §o mét lÇn
§o tù ®éng trong thêi gian 1,2,3,4,5,10,15,20,30 phót vµ 1,2,4,8 giê
D¶i ®o
 
30 ®Õn 300 mmHg
Ng­êi lín
Cao: 50 - 260 mmHg; Trung b×nh:30-220mmHg; ThÊp: 20- 200mmHg
TrÎ em:
Cao: 50 -230mmHg; Trungb×nh: 30 -190mmHg; ThÊp: 20 ®Õn170mmHg
TrÎ s¬ sinh
Cao: 50 -120 mmHg; Trung b×nh: 30 -100mmHg; ThÊp: 20 - 90mmHg
Ph¹m vi m¹ch ®Ëp 30 ®Õn 240 bpm
         Sù h« hÊp  
Ph¹m vi 5 ®Õn 120 h¬i thë/phót
§é chÝnh x¸c ±3 h¬i thë/phót
         NhiÖt ®é  
Ph¹m vi ®o 150C ®Õn 450C (590F ®Õn 1130F)
§é chÝnh x¸c ± 0.10C
Sù t­¬ng thÝch YSI cã 400 lo¹i ®Çu c¶m biÕn nhiÖt
 

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại